Afbeelding van gestucte nieuwbouwwoning door Slegers Spuitwerken

De scherpste prijzen per m2 voor stucwerk.

Ontvang een vrijblijvende prijsindicatie

Profiteer van de vele voordelen bij Afbouw Slegers.

  • Offerte in slechts één minuut kosteloos aangevraagd.
  • De beste nieuwbouw en traditionele wandafwerkingen.
  • Tot wel €700,- netto korting op nieuwbouw en collectief stucwerk!

Voor het laatst geüpdatet op: 17 februari 2021

Disclaimer voor www.slegers-spuitwerken.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van slegers-spuitwerken.nl, zoals deze beschikbaar is
gesteld door Slegers Spuitwerken.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.Slegers-spuitwerken.nl is een afzonderlijke landelijke, regionale en praktijk-gebonden website bestaande uit diverse talen. Dergelijke talen en de daartoe behorende website staat aangegeven achter het symbool (vlag) en landcode in de rechterbovenhoek van de webpagina die u bekijkt tijdens uw gebruik van www.slegers-spuitwerken.nl.

Deze disclaimer & copyright zijn van toepassing op de afzonderlijke, landelijke, regionale en praktijk-gebonden website die u via slegers-spuitwerken.nl bekeek voordat u de disclaimer & copyright pagina bezocht. Onder vermelding van de term "deze Website" wordt in navolgende paragrafen slegers-spuitwerken.nl aangeduid.

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze disclaimer & copyright. Als u hier niet akkoord mee gaat, mag u deze Website niet gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk beëindigen.

Gebruik van Inhoud website; Beperkingen; Privacyverklaring

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende afzonderlijke website en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze disclaimer & copyright, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen of omschreven software, bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken.

Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring en de Mededeling over Cookies, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Intellectuele-eigendomsrechten; Gebruik van content, logo's en ontwerpen van Slegers Spuitwerken is verboden

Tenzij anders aangegeven wordt de inhoud van deze Website door Slegers Spuitwerken of een andere gelieerde entiteit van deze Website verzorgd.

Deze Website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Europese wetgeving en/of wetgeving van andere landen (inclusief het auteursrecht en merkenrecht). Slegers Spuitwerken en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright zijn vermeld.

“Slegers Spuitwerken”, “Slegers Afbouw”, het logo van Slegers Spuitwerken, en lokale taalvarianten van voornoemde handelsmerken, alsmede bepaalde productnamen en/of dienstennamen die op deze Website voorkomen, zijn (geregistreerde) handelsmerken van entiteiten gelieerde aan de onderneming Slegers Spuitwerken. Tenzij uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright bepaald, onthoudt u zich van het gebruik van de naam “Slegers Spuitwerken”, “Slegers Afbouw”, het logo van Slegers Spuitwerken, of lokale taalvarianten van voornoemde handelsmerken, hetzij zelfstandig of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen. Het is niet toegestaan voorgaande namen, merken, door Slegers Spuitwerken of gelieerde entiteiten verzorgde content, ontwerpen en logo's te gebruiken in persberichten, advertenties, of andere reclame- of marketing materialen, websites of media, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Slegers Spuitwerken of een door haar gemachtigde natuur- en/of rechtspersoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming vraagt u aan via corresponderend mailadres ‘info@slegers-spuitwerken.nl’ zoals vermeld staat op deze Website.

Verwijzingen op deze Website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze Website of de inhoud ervan. Deze Disclaimer & copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.

Actualiteiten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Slegers Spuitwerken te mogen claimen of te veronderstellen. Slegers Spuitwerken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Slegers Spuitwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Slegers Spuitwerken. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening/reclamewerk en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Slegers Spuitwerken. Slegers Spuitwerken is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Aanvullende voorwaarden

Indien een of meer delen van deze Disclaimer & copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer & copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & copyright in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimer & copyright te allen tijde, naar eigen goedvinden, herzien, door de herziene versie onder de link 'Disclaimer & copyright' te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de disclaimer & copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging van deze Disclaimer & copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & copyright.

Reclamepartners