Algemene voorwaarden Afbouw Slegers B.V.

Artikel 1 – Definities 

 1. Opdrachtnemer: Afbouw Slegers B.V., hierna te noemen “Afbouw Slegers”, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 85765368.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Afbouw Slegers. 
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 4. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Afbouw Slegers. Schriftelijk: schriftelijk of “per e-mail”.

 

Artikel 2 – Werkingssfeer 

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de Voorwaarden, samen met de ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, factuur en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Afbouw Slegers en Opdrachtgever, tenzij daarvan door Afbouw Slegers uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. 
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien een bepaling nietig wordt verklaard wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en waarmee hetzelfde of nagenoeg hetzelfde bereikt wordt.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen 

 1. De door Afbouw Slegers gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte. 
 2. De door Afbouw Slegers gehanteerde tarieven en prijzen op de factuur worden zowel inclusief als exclusief BTW gespecificeerd.
 3. Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht Afbouw Slegers niet tot het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 4. Het aanbod vermeldt de prijs van materialen en de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie. 
 • Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk. 
 • Richtprijs: Afbouw Slegers doet een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. 
 • Regie: Afbouw Slegers doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. 
 1. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen. 
 2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4 – Overeenkomst 

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Afbouw Slegers, respectievelijk de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door Afbouw Slegers aan Opdrachtgever.

Artikel 5 – Verplichtingen Afbouw Slegers

 1. Afbouw Slegers zal het werk deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Afbouw Slegers neemt daarbij de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Afbouw Slegers neemt met de Overeenkomst en inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. De werkzaamheden worden door Afbouw Slegers verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. Onder normale werktijden wordt verstaan: tussen 8:00 en 16:00 uur.
 4. Afbouw Slegers neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 
 5. Afbouw Slegers is niet gehouden om materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te gebruiken. 
 6. Afbouw Slegers draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door vakkundige (hulp)personen.
 7. Indien Afbouw Slegers de Overeenkomst opzegt, is Afbouw Slegers aan Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd van 10% van de offerteprijs.
 8. Indien Afbouw Slegers de Overeenkomst binnen 21 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Afbouw Slegers aan Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd van 20% van de offerteprijs.

 

Artikel 6 – Prijsstijgingen 

 1. Afbouw Slegers is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen en/of inkoopprijzen voor Afbouw Slegers aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever stelt Afbouw Slegers in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten. 
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Afbouw Slegers tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals tekeningen. 
 3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Afbouw Slegers kan starten aan de opdracht conform de voorwaarden die zijn toegestuurd en dat de situatie in de woning is als omschreven in diezelfde voorwaarden. 
 4. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle de ondergrond waar Afbouw Slegers werkzaamheden op uitvoert, inclusief reparaties, droog, stabiel, stof- en vet- en vorstvrij zijn en vrij zijn van bekistingsolie.
 5. De Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 6. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Afbouw Slegers behoren zodanig geschieden dat Afbouw Slegers daarvan geen hinder of vertraging van ondervindt. Indien niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient de Opdrachtgever Afbouw Slegers daarvan tijdig in kennis te stellen. 
 7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Afbouw Slegers te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 
 8. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of gebreken veroorzaakt door: 
 9. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

 • Onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen of modellen; 
 • Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen 
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 10% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 21 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 20% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 – Meer- en minderwerk 

 1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 
 2. Kosten van meerwerk als gevolg van, maar niet uitsluitend door, schade, lekkage, vervuiling in de ondergrond, niet naar behoren opgeleverde wanden worden overlegd met de Opdrachtgever en gefactureerd aan de Opdrachtgever. Het verhalen van deze kosten op een derde partij is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 3. In het geval van betonnen wanden kan het voorkomen dat de beton een buitenproportioneel aantal gaatjes vertoont. Hieruit kan een prijs voor meerwerk ontstaan, welke in overleg uitgevoerd en gefactureerd zal worden aan de Opdrachtgever.
 4. De afwerking van wanden waar gebruik wordt gemaakt van spuitwerk waaronder, maar niet uitsluitend, dunpleisterwerk, spackspuitwerk, latexspuitwerk en sierpleisterwerk met Brander Diamant loopt tot circa 5 centimeter vanaf de vloeroppervlakte. Afwerking minder dan 5 centimeter vanaf de vloeroppervlakte wordt gezien als meerwerk vanwege de beperkingen van het spuitwerk en de andere benodigde techniek en materialen.

 

Artikel 9 – Overmacht 

 1. Indien Afbouw Slegers haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, (bedrijfs)bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of door Afbouw Slegers bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Afbouw Slegers, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Afbouw Slegers alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Afbouw Slegers in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
 2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen. 

 

Artikel 10 – Oplevering 

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Afbouw Slegers aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard; 
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en zodra: 
 • 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van Afbouw Slegers schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is; 
 • Wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

 

Artikel 11 – Zekerheid 

 1. Afbouw Slegers kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever. 
 2. Afbouw Slegers kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Afbouw Slegers gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn. 

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Afbouw Slegers geleverde materialen zijn en blijven eigendom van Afbouw Slegers totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van alle met Afbouw Slegers gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen. 
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Afbouw Slegers daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 
 4. Voor het geval dat Afbouw Slegers de in dit en vorig artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Afbouw Slegers of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Afbouw Slegers zich bevinden en die eigendommen terug te nemen. 

 

Artikel 13 – Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen één (1) dag na oplevering, op een door Afbouw Slegers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 2. Bij een geschil over de opgeleverde werkzaamheden of in het geval van nog in te plannen opleverpunten mag de Opdrachtgever maximaal 5% van de factuurprijs inhouden. Betaling hiervan dient binnen één (1) dag na het afronden van het geschil te geschieden.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald wordt Opdrachtgever, middels een ingebrekestelling, een redelijke termijn van 14 dagen gegeven om alsnog te betalen (lees: na te komen). Na deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en zal Afbouw Slegers overgaan tot het verhalen van de haar toekomende overeengekomen prijs en eventueel aanvullende schadevergoeding(en).
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Afbouw Slegers rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen en/of ontwerpen, berusten uitsluitend bij Afbouw Slegers of diens toeleveranciers. 
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 

 

Artikel 15 – Garantie 

 1. Afbouw Slegers doet er alles aan wat binnen haar macht ligt om het werk zo goed mogelijk op te leveren. Het kan echter altijd gebeuren dat, ondanks deze inspanning, er iets na oplevering gebeurt of een gebrek ontstaat. Als de oorzaak van dit gebrek binnen de invloedssfeer van Afbouw Slegers valt, dan zal er samen met Opdrachtgever worden gezocht naar een passende oplossing. Voorbeelden van gevallen die in ieder geval niet vallen binnen de invloedssfeer van Afbouw Slegers zijn te vinden in lid 4 van dit artikel.
 2. Eventuele garanties vervallen 2 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 10. 
 3. Afbouw Slegers garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 2 maanden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij Afbouw Slegers aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk of het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening en risico van Afbouw Slegers komen. Hiervoor gebruikt Afbouw Slegers een app. In deze app worden reeds bestaande gebreken en/of misstanden bijgehouden. Opdrachtgever aanvaardt dat deze app wordt gebruikt en de inhoud daarvan. 
 4. In ieder geval de volgende gevallen zijn aan te merken als gebreken die niet vallen binnen de invloedssfeer van Afbouw Slegers:
 • Verkleuring, scheurvorming of vervuiling vanuit de ondergrond die niet voorafgaand van de werkzaamheden te constateren is, zoals, maar niet uitsluitend, bekistingsolie in betonnen wanden.
 • Gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf. 
 • Normale slijtage aan het geleverde werk. 
 • Behangklare wanden dienen naar behoren opgeleverd te worden. Wanneer er geconstateerd wordt dat de behangklare wanden niet aan de norm voldoen wordt er gekeken naar een oplossing. Extra kosten hiervoor worden na akkoord toegevoegd aan de factuur van de Opdrachtgever, wanneer deze op een derde partij verhaalt kunnen worden ligt deze verantwoording en uitvoering bij de Opdrachtgever.
 • Gebreken als gevolg van oneffenheden, knikken, bollingen in de wand/ondergrond, terugliggende leidingen, plastic naden bij Gibo-wanden.
 • Wanneer behangklare wanden voorzien worden van dunpleisterwerk is Afbouw Slegers enkel verantwoordelijk voor het glad maken van de wanden. Wanneer de wanden door bovengenoemde oorzaken niet recht zijn en er blijvende oneffenheden zichtbaar zijn, is er een mogelijkheid deze wanden tegen een gereduceerd tarief te traditioneel te stukadoren.
 • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht. 
 • Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed. 
 • Afwijkingen van geringe betekenis. 
 • (Scheur)vorming op dilataties en/of plaatnaden bij houtskeletbouwelementen. 
 1. Stuc- en spuitwerk is handwerk en wordt ook beschouwd als zodanig. Dit mag niet met strijklicht beoordeeld worden. De algemene richtlijnen voor beoordelingen kunt u vinden op www.tbafbouw.nl.
 2. Strijklicht kunt u zien wanneer er laag zonlicht, een wandlamp of een plafondspot over uw wanden of plafonds schijnt. Bij dit licht kunnen er oneffenheden of bulten zichtbaar zijn die bij normaal daglicht niet te zien zijn. Afbouw Slegers probeert hier rekening mee te houden, mochten er voornemens zijn wand- of plafondlampen die strijklicht veroorzaken te plaatsen dit graag tijdig aangeven bij de werkvoorbereiding.
 3. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen betrekking hebbende productspecificaties worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als genoemd in dit artikel. 
 4. Gebreken aan de wanden of plafonds zoals, maar niet uitsluitend, schimmelvorming of lekkage, dienen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden van Afbouw Slegers verholpen te zijn om aan de garantie-eisen te voldoen.
 5. Indien er herstelwerkzaamheden verricht moeten worden na het gebruik maken van latexspuitwerk mag Afbouw Slegers dit herstel uitvoeren worden door middel van traditioneel schilderwerk.
 6. Gevoelige zaken zoals, maar niet uitsluitend, betimmering en raam- en deurkozijnen worden afgeplakt door Afbouw Slegers met speciaal daarvoor bestemde materialen. Afbouw Slegers is niet verantwoordelijk wanneer er schade ontstaat bij het verwijderen van het afplakmateriaal.
 7. Afbouw Slegers en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden. 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 

 1. Afbouw Slegers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Afbouw Slegers is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Afbouw Slegers is nimmer aansprakelijk voor onthechting van het gebruikte materiaal door vervuilde ondergrond die niet voorafgaand aan de werkzaamheden te constateren is. Voorbeelden van vervuiling zijn, niet uitsluitend, bekistingsolie, verzuring, gebruik van verkeerd materiaal door een derde partij.
 3. Indien Afbouw Slegers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Afbouw Slegers beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Afbouw Slegers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Afbouw Slegers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Afbouw Slegers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Afbouw Slegers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. Afbouw Slegers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever draagt zorg voor een vrij bereikbare, werkbare ruimte. Afbouw Slegers is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het verplaatsen en/of verwijderen van bezittingen waaronder, maar niet aansluitend, meubels of gereedschappen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het verwijderen van benodigde deuren zoals aangegeven door Afbouw Slegers en het zorgvuldig opbergen en afdekken van de deuren. Indien de benodigde deuren niet verwijderd zijn of verplaatst moeten worden om een werkbare ruimte te creëren is Afbouw Slegers nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het verwijderen of verplaatsen hiervan.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Afbouw Slegers of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

 

Artikel 17 – Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Afbouw Slegers voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Afbouw Slegers toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Afbouw Slegers zowel in als buiten rechte bij te staan indien Afbouw Slegers wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Afbouw Slegers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Afbouw Slegers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Afbouw Slegers persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afbouw Slegers verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Afbouw Slegers nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 19 – Recht- en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Afbouw Slegers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.